Sisesta soovitud domeeninimi:
Otsi
9
eur / kuus
Serv-S
15 GB kettaruumi
1 domeen
Kõik muu piiramatult
18
eur / kuus
Serv-L
30 GB kettaruumi
2 domeeni
Kõik muu piiramatult
36
eur / kuus
Serv-XL
60 GB kettaruumi
3 domeeni
Kõik muu piiramatult
VIRTUAALSERVERITEENUSE OSUTAMISE LEPING

1. Lepingus kasutatavate mõistete definitsioonid

KLIENT - Teie, füüsiline või juriidiline isik;
BeeServer - BeeServer Oü, Eesti äriühing, äriregistri kood 11036834, aadressiga Ranniku tee 20, 12112 Tallinn;
Pool - kas KLIENT või BeeServer;
Pooled - KLIENT ja BeeServer koos;
Füüsiline Server - BeeServer -i valduses olev KLIENDILE Teenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele KLIENDIL on läbi FTP-protokolli juurdepääs talle BeeServer poolt antud autoriseerimiskoodidega.
Virtuaalserver - KLIENDI poolt läbi FTP-protokolli administreeritav Füüsilise Serveri piiratud ressurss, mida kasutades saab KLIENT esitleda talle kuuluvaid HTML-rakendusi ning kasutada talle kuuluvate rakenduste esitlemiseks PHP- või CGI-skripte. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka BeeServer -i poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks KLIENDILE eraldatud Füüsilise Serveri piiratud ressurssi.
Teenus - BeeServer poolt KLIENDILE registreeritud domeeni haldamiseks kasutusse antav Virtuaalserver vastavalt KLIENDI poolt valitud paketile. Täpsemat infot BeeServer -i poolt osutatava Teenuse (ja teiste teenuste) omaduste kohta on võimalik saada BeeServer-i veebileheküljelt http://www.beeserver.ee.
Leping - KLIENDI ja BeeServer -i vahel Teenuse osutamiseks käesolevatel tingimustel sõlmitud kokkulepe;

Käesolevaga lepivad KLIENT ja BeeServer kokku BeeServer -i poolt KLIENDILE Teenuse osutamises vastavalt käesolevas Lepingus toodud tingimustele.

2. Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärgiks on reguleerida BeeServer -i ja KLIENDI vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks ja mis tekivad seoses BeeServer -i poolt KLIENDILE Teenuse osutamisega.

3. Poolte kinnitused

3.1. KLIENT kinnitab, et:

3.1.1. tema poolt Lepingu sõlmimisel BeeServer -ile esitatud andmed on õiged ja ta on Lepingu sõlmisel teovõimeline (sh füüsiline isik täisealine). Juhul, kui KLIENT sõlmib Lepingu esindaja kaudu, kinnitavad KLIENT ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on volitused käesoleva Lepingu sõlmimiseks.

3.1.2. ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud soovitud Teenuse kirjelduse ja Lepingu tingimustega, sh hinnaga ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni.

3.1.3. Lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

3.2. BeeServer kinnitab, et:

3.2.1. tal on olemas vahendid ja oskused KLIENDILE Lepinguga ettenähtud Teenuse osutamiseks;

3.2.2. Lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

4. Lepingu sõlmimine

4.1. Leping loetakse sõlmituks, kui KLIENT on täitnud BeeServer -i koduleheküljel paikneva liitumisvormi, vajutanud ikoonile "TELLI" (st edastanud BeeServer -ile pakkumuse) ning BeeServer on selle aktseptinud, saates KLIENDILE sellekohase teate. Teenuse kasutamiseks vajalike autoriseerimiskoode edastatakse KLIENDILE peale BeeServer-i poolt väljastatud arve tasumist.

4.2. Leping jõustub sõlmimisel.

4.3. KLIENDI esitatud pakkumusele (Lepingu jõustumise eeldatav aeg) annab BeeServer vastuse ebamõistliku viivituseta.

4.4. Juhul, kui KLIENT soovib tema nimele varasemalt registreeritud domeeninime sidumist Virtuaalserveriga, võib BeeServer -il seonduvalt KLIENDILE vastuse andmise eelduseks oleva tööga vaja minna täiendavat aega, millest teavitatakse KLIENTI.

4.5. BeeServer -il on õigus KLIENDI pakkumus tagasi lükata, teavitades sellest KLIENTI. BeeServer jätab endale õiguse keelduda Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui KLIENT on BeeServer -ile või kolmandatele isikutele võlgu, rikub/on rikkunud BeeServer -i või kolmandate isikute pakutavate teenuste tingimusi ja Interneti kasutamise häid tavasid, või muul BeeServer -i jaoks mõjuval põhjusel.

5. KLIENDI taganemisõigus

5.1. KLIENDIL on õigus Lepingust taganeda 15 kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

5.2. Lepingust taganemiseks teeb KLIENT BeeServer -ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles on toodud KLIENDI kliendikood.

6. Teenus

6.1. BeeServer osutab KLIENDILE Teenust vastavalt Poolte vahel Lepingus kokku lepitule. BeeServer -ile on õigus Teenust (sh Teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi) muuta, teatades sellest KLIENDILE vähemalt 7 kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemide ilmnemine jne) on BeeServer -l õigus viia muutused sisse kliendile ette teatamata. Juhul, kui muudetud Teenus KLIENTI ei rahulda, on tal õigus Leping lõpetada, teavitades sellest BeeServer -i Lepingus ettenähtud korras.

6.2. KLIENT teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt Teenuse iseloomust ning erinevatest Teenuse kasutamise eelduseks olevate teenuste iseloomust ei saa BeeServer tagada Teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. BeeServer annab endast mõistlikult parima, et Teenus oleks KLIENDILE kättesaadav võimalikult pidevalt.

7. Domeen

7.1. KLIENT volitab BeeServer -i Lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima tema nimele KLIENDI soovitud domeeninime.

7.2. BeeServer registreerib käsundisaajana KLIENDI nimele KLIENDI soovitud domeeni, juhul kui see domeen ei ole registreeritud kolmandale isikule.

7.3. Kui KLIENDI soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub KLIENT enne Lepingu sõlmimist domeeni registreerimise eest BeeServer -i poolt esitatava arve alusel arvel toodud tähtajaks. BeeServer -i poolt domeeni registreerimise eest arve väljastamisel kohustub BeeServer KLIENDIGA pärast domeeni registreerimist KLIENDI pakkumusele vastavalt Lepingu sõlmima (nõustumuse andma), välja arvatud juhul, kui arve väljastamise ja domeeni registreerimise vahele jääval ajavahemikul Lepingu sõlmimise eelduseks olevad asjaolud oluliselt muutuvad.

7.4. Käesoleva peatüki ülaltoodud sätteid ei rakendata, kui KLIENT juba omab registreeritud domeeninime. Sel juhul on BeeServer volitatud esindama KLIENTI suhetes domeeninimede jaotajaga niivõrd, kui see on vajalik Teenuse osutamiseks.

7.5. KLIENT kohustub tagama, et tema domeeninimi ei oleks vastuolus rakendamisele kuuluvate õigusaktidega või heade kommetega ega rikuks kolmandate isikute õigusi, sh õigusi intellektuaalsele omandile. KLIENT kinnitab, et on tutvunud ja kohustub täitma domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimusi.

7.6. KLIENT saab aru, et domeeninime registreerimisel tekivad domeeninime registreerimisega seotud õigused ja kohustused KLIENDI ja kolmandast isikust domeeninimede jaotaja vahel. Käesolev Leping KLIENDI õigust domeeninimele ei reguleeri, BeeServer ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida KLIENDI õiguse domeeninimele püsimist. BeeServer -i vastutus domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega KLIENDI esindamisel.

8. KLIENDI õigused, kohustused ja vastutus Teenuse kasutamisel

8.1. KLIENDIL on õigus Teenuse raames kasutada Virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt Teenuse kirjeldusele.

8.2. KLIENT on vastutav tema poolt hallatava Virtuaalserveri sisu eest ning tal on käesoleva Lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud Virtuaalserveri administreerimiseks. BeeServer ei taga, et Teenust kasutades ei ole KLIENDIL võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.

8.3. KLIENT on kohustatud informeerima BeeServer -i koheselt Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

8.4. KLIENT saab Teenuse kasutamisel abi BeeServer -i Internetileheküljelt http://beeserver.ee, elektronpostiaadressilt info@beeserver.ee või telefonilt (372) 55 97 32 47.

8.5. KLIENT teeb Virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. BeeServer ei garanteeri Virtuaalserverisse paigutatud failide säilimist.

8.6. KLIENT kohustub mitte kasutama oma Virtuaalserveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Füüsilise Serveri sihipärast tööd ning kõrvaldama need 12 tunni jooksul peale BeeServer -i poolt vastavasisulise märgukirja saamist.

8.7. KLIENT hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Füüsilise Serveri kahjustamisega või BeeServer -i tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui BeeServer on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui KLIENDI tegevus Füüsilise Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata BeeServer -i poolsest hoiatamisest.

8.8. KLIENT tagab, et tema tegevus (sh Internetileheküljel esitatav materjal) Teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. Nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.

8.9. KLIENT kohustub mitte kasutama Virtuaalserveris selliseid elektronposti programme või rakendusi, mis võimaldavad Interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.

8.10. KLIENT kohustub mitte avaldama Virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega (sh pornograafia-, ekstremistliku- ja fasismi sisuga materjale).

8.11. KLIENT kohustub hoidma saladuses BeeServer -i poolt Virtuaalserveri administreerimiseks antud autoriseerimiskoode.

8.12. Juhul, kui KLIENDI mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded BeeServer -i vastu, hüvitab KLIENT BeeServer -ile sellega seoses tekkinud kahju.

8.13. Kui KLIENT võimaldab Teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis jääb nende tegevuse eest BeeServer -i ees vastutavaks KLIENT.

9. BeeServer -i õigused, kohustused ja vastutus Teenuse osutamisel

9.1. BeeServer on vastutav Teenuse osutamiseks rakendatud Füüsilise Serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on käesoleva Lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused Teenuse osutamiseks.

9.2. BeeServer kohustub tagama KLIENDILE võimalikult stabiilse Teenuse osutamise, sealhulgas Füüsilise Serveri võimalikult suure töökindluse (mõistlikel asjaoludel).

9.3. BeeServer teavitab KLIENTI Füüsilise Serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt 5 kalendripäeva ette.

9.4. BeeServer kõrvaldab Füüsilise Serveri rikked viivituseta mõistliku ajajooksul.

9.5. BeeServer ei avalikusta KLIENDI autoriseerimiskoode kolmandatele isikutele.

9.6. BeeServer -il on õigus jälgida, et KLIENT ei rikuks Teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja Lepingut, sealhulgas ei kasutaks Füüsilist Serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma Internetileheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.

9.7. BeeServer -il on õigus kõrvaldada 12 tunni pärast peale vastavasisulise märgukirja saatmist ning sellele KLIENDI poolt mittereageerimisel KLIENDI poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad Füüsilisele Serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad BeeServer -i Teenust osutamast.

9.8. BeeServer -il on õigus teha KLIENDILE kohustuslikke ettekirjutusi Teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni Teenuse osutamise peatamiseni või Lepingu lõpetamiseni välja.

9.9. BeeServer -il on õigus peatada Teenuse osutamine KLIENDILE koheselt ning ette hoiatamata juhul, kui KLIENDI poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Füüsilisele Serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvaralisi rikkeid.

9.10. BeeServer-il on õigus, KLIENDI poolt ületatud valitud Teenuse paketti limiidi eest, väljastada KLIENDILE täendav arve vastavalt BeeServer-i veebileheküljel (http://beeserver.ee) avaldatud hinnakirjale.

9.11. BeeServer ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:

a) Kolmandate isikute tegevusega;
b) BeeServer -i kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
c) BeeServer -ist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
d) KLIENDI tegevusega Virtuaalserveri haldamisel, sh KLIENDI poolt Virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või KLIENDI või temale kuuluvate aadresside alt Teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
e) BeeServer -i poolt mitteloodud (sh KLIENDI poolt kasutatava) tarkvara probleemidega;
f) Viiruste levimisega;
g) Teenuse mittevastavusega KLIENDI vajadustele;

9.12. välja arvatud, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest BeeServer -il ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

10. Teenuse eest tasumine

10.1. KLIENT maksab BeeServer -ile Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. BeeServer -il on õigus Teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest BeeServer -i veebilehe kaudu. Alates BeeServer -i poolt teavitusest oma veebi kaudu, kuulub Teenuse eest tasumisele uus hind.

10.2. Kui KLIENT ei nõustu BeeServer -i poolt Teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt Lepingus ettenähtud korrale Leping üles öelda.

10.3. BeeServer esitab KLIENDILE Teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse sõltumata sellest, kas Klient on Teenust reaalselt kasutanud.

10.4. KLIENT kohustub viivitamatult teatama BeeServer -ile, kui Teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuu 15. kuupäevaks KLIENDINI või kui arve on ebakorrektne.

10.5. KLIENT tasub Teenuse eest esitatud arves märgitud tähtpäevani.

10.6. BeeServer -il on õigus peatada Teenuse osutamine koheselt juhul, kui KLIENT viivitab arve tasumisega rohkem kui 1 kalendripäeva üle ettenähtud tähtpäeva. Maksmise tähtpäeva ületamine 10 kalendripäeva võrra toob endaga kaasa Lepingu lõpetamist.

10.7. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna.

10.8. Ettemaksu ei tagastata.

11. Teated

Käesolevast lepingust tulenevad KLIENDI ja BeeServer-i vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sealhulgas kirja, faksi ja elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi Poole õigusi ja kohustusi.

12. Konfidentsiaalsus

12.1. Pooled on kohustatud hoidma teise Poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

12.2. ülaltoodud säte jääb kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

13. Kontaktandmed

13.1. Lepingu sõlmimisel loetakse Poolte kontaktandmeteks Lepingu sõlmimise käigus teisele Poolele edastatud andmed.

13.2. Pool kohustub informeerima teist Poolt koheselt oma nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis.

14. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

14.1. Leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

14.2. BeeServer -il on õigus ühepoolselt Lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti Teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. BeeServer avaldab uued tingimused oma koduleheküljel http://www.beeserver.ee vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. KLIENDIL on õigus uute tingimustega mittenõustumisel Leping üles öelda.

14.3. Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda Leping üles, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

14.4. KLIENDI algatusel Lepingu ülesütlemisel loetakse Leping lõppenuks 7 kalendripäeva möödudes alates hetkest, mil KLIENT saadab BeeServer -ile teate, milles KLIENT palub lõpetada talle Teenuse osutamine ning millel on märgitud Teenusega liitumisel saadud kliendikood.

14.5. BeeServer -i algatusel Lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine KLIENDI poolt esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtajaks 30 päeva.

14.6. Pool võib Lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine Pool rikub Lepingut.

14.7. Kui KLIENT kaotab õiguse domeenile, mis on Virtuaalserveriga seotud, Leping lõpeb.

15. Kohaldatav õigus, vaidluste lahendamine ja aegumine

15.1. LEPINGU tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust.

15.2. POOLED lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tallinna Linnakohtus.

15.3. Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.
Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.      Olen nõus